Umowa spółki cywilnej - przykładowy wzór i omówienie ważnych kwestii

Spółki cywilne uchodzą za jedne z tych spółek, których założenie jest proste i przyjemne i co najważniejsze zajmuje niewiele czasu. Sprawdź, co powinna zawierać umowa spółki cywilnej w Polsce.

Co to jest spółka cywilna i jaką odpowiedzialność w ramach umowy mają jej wspólnicy?

Spółka cywilna to jeden z rodzajów prawnej formy działalności, na której prowadzenie mogą się zdecydować co najmniej dwie osoby ze statusem przedsiębiorców. Spółki cywilne same w sobie nie posiadają osobowości prawnej - mają ją wspólnicy, którzy wchodzą w skład spółki.

Oznacza to w skrócie, że wspólnicy zaciągają zobowiązania w imieniu spółki cywilnej na własną odpowiedzialność i rachunek. Oczywiście mają do dyspozycji także majątek spółki, który stanowi ich współwłasność. Za zobowiązania spółki cywilnej jej wspólnicy odpowiadają solidarnie, co oznacza, że ręczą za wierzytelności spółki majątkiem wniesionym oraz całym swoim majątkiem osobistym.

Umowa spółki cywilnej - wprowadzenie

Umowa spółki cywilnej zawierana jest pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami, które prowadzą własne działalności gospodarcze. Wspólnikami takiej spółki cywilnej mogą być też osoby prawne, czyli przykładowo inne spółki np. akcyjne czy komandytowe.

Nie istnieje żaden określony wzór umowy spółki cywilnej, nie zostały też określone żadne obligatoryjne elementy, które powinny się w niej znaleźć. Taka umowa powinna zawierać przede wszystkim zasady współpracy między wspólnikami, które dotyczą działań na rzecz osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, czyli mówiąc wprost zrealizowania celu, w którym spółka została zawarta. Umowa spółki cywilnej powinna być zawarta w formie pisemnej, a następnie fakt jej zawarcia powinien być zgłoszony do GUS w celu uzyskania numeru REGON.

Jakie elementy powinna zawierać umowa spółki cywilnej?

 • data zawarcia umowy spółki cywilnej - jest to ważny element ze względu na prawo podatkowe oraz rzeczowe, ponieważ informuje o powstaniu zobowiązania;
 • informacje o wspólnikach: imiona i nazwiska, adresy zamieszkania oraz numery dowodów osobistych lub dane reprezentanta spółki w przypadku umowy nie z osobą fizyczną, a inną spółką;
 • cel gospodarczy;
 • określenie przedmiotu i zakresu działalności w zgodzie z PKD spółki cywilnej;
 • nazwa i siedziba spółki cywilnej;
 • okres na jaki została zawarta (może zostać zawarta na czas nieokreślony lub co do dnia);
 • wkłady wspólników - dokładne określenie rodzajów i wysokości wkładów (w przypadku braku takiego zapisu uznaje się, że wkłady wspólników mają taką samą wartość);
 • podział zysków - w umowie można określić udział wspólnika w zysku spółki cywilnej przykładowo proporcjonalnie do wniesionego wkładu - bez takiego zapisu uznaje się prawo do równego udziału w zyskach;
 • w umowie spółki cywilnej można wskazać wspólników, którzy będą zwolnieni z udziału w stratach lub będzie on ograniczony - bez takiego zapisu uznaje się, że udział stratach jest solidarny;
 • ustalenia uprawnień wspólników, które będą dotyczyły reprezentacji spółki oraz sposobu prowadzenia jej spraw - wspólnicy mogą ustalić jednakowe uprawnienia dla każdego wspólnika lub wybrane zakresy uprawnień dla każdego z nich;
 • podpisy wspólników, czyli stron umowy spółki cywilnej, które są potwierdzeniem oświadczenia woli wspólników;
 • inne postanowienia, które mogą dotyczyć: zmian, kwestii wypowiedzenia i rozwiązywania umowy spółki cywilnej;
 • postanowienia końcowe.

Jak sprawdzić spółkę cywilną?

Jeśli chcesz sprawdzić spółkę cywilną np. w celu nawiązania z nią współpracy, to podpowiadamy, że jedynym miejscem, w którym można ją zweryfikować, jest baza REGON. Wejdź na stronę bazy i wyszukaj spółkę cywilną po jej numerze REGON lub NIP. Jeśli nie otrzymasz wystarczających informacji, to kontynuuj weryfikacje w CEIDG.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej dostarcza informacje o wspólnikach spółki cywilnej, a dokładniej czy aktywnie prowadzą swoje działalności. Sprawdź spółki cywilne w CEIDG po wspólnikach, a otrzymasz informację, czy dana spółka cywilna została zawieszona. W bazie REGON nie zawsze będą takie informacje, więc najlepiej wyszukaj spółki cywilne w rejestrze właściwym dla działalności gospodarczych wspólników spółki, żeby uchronić się od współpracy ze spółką cywilną, która jest zakończona bądź zawieszona.

Gdzie sprawdzić spółkę cywilną?

 • Baza REGON;
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG).