RODO - Ochrona danych osobowych

Dbając o bezpieczeństwo i profesjonalne przetwarzanie danych osobowych chcemy poinformować Cię o najważniejszych aspektach związanych z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych. Dzięki RODO możemy jeszcze skuteczniej chronić Twoje dane.

Czym jest RODO?

Jest to Rozporządzenie parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Poniżej przedstawiamy definicje podstawowych pojęć:

Dane osobowe - to wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną.

Administrator danych - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie danych - to dowolna zautomatyzowana lub niezautomatyzowana operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub w zestawach danych osobowych i obejmuje zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptację lub zmianę, wyszukiwanie, konsultacje, wykorzystanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, wyrównanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie danych osobowych.

Podmiot przetwarzający - to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub jakikolwiek inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora.

Inspektor Ochrony Danych - to osoba formalnie wyznaczona przez Administratora w celu informowania i doradzania w kwestiach dotyczących wypełniania obowiązków i stosowania dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych oraz działania jako punkt kontaktowy dla osób, których dane osobowe są przetwarzane i organu nadzorczego.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Transparent Data Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. , która jest właścicielem m.in. niniejszego serwisu, serwisu Prześwietl.pl oraz strony transparentdata.pl.

To nasz firma decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych i informujemy, że przetwarzamy wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji określonych celów.

Aby odpowiednio chronić dane osobowe wdrożyliśmy środki technicznie i organizacyjne gwarantujące wysoki poziom bezpieczeństwa i spełniające wymogi RODO. Jednym z nich, jest decyzja o powołaniu Inspektora Ochrony Danych (z ang. DPO - Data Protection Officer), którego zadania określone zostały w RODO.

We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych: Anna Reszela, adres e-mail: gdpr@transparentdata.pl lub na adres: Inspektor Ochrony Danych Transparent Data ul. Mickiewicza 27/5, 60-835 Poznań.

Szczegółowy obowiązek informacyjny dla użytkowników serwisów Transparent Data znajdziesz pod adresem: spolkicywilne.pl/obowiazek-informacyjny-uzytkownicy

Szczegółowy obowiązek informacyjny dla podmiotów, których dane osobowe Transparent Data publikuje w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą i zawodową znajdziesz pod adresem: spolkicywilne.pl/obowiazek-informacyjny-podmioty