I. Informacje Ogólne

 1. Spółka Transparent Data spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Mickiewicza 27/5, 60-835 Poznań (dalej: "Transparent Data/TD", "Administrator") szanuje prywatność każdej osoby korzystającej z usług Transparent Data, w tym odwiedzającej witrynę internetową Transparent Data oraz zapewnia bezpieczeństwo danych w każdym momencie korzystania ze swoich stron internetowych.
 2. Niniejsza Polityka prywatności i plików cookie (dalej "Polityka") określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych, jak również informacje o wykorzystywanych na stronach internetowych Transparent Data plikach cookie i innych podobnych funkcjach.
 3. Transparent Data jest administratorem danych osobowych osób korzystających ze stron internetowych i usług Transparent Data.
 4. W ramach prowadzonej przez nas działalności wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, który jest odpowiedzialny m.in. za monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych: Anna Reszela, adres e-mail: gdpr@transparentdata.pl lub na adres: Inspektor Ochrony Danych Transparent Data spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Mickiewicza 27/5, 60-835 Poznań.

II. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Osoba korzystająca ze strony internetowej Transparent Data (dalej: "Użytkownik") która jedynie przegląda stronę i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości. Podczas korzystania z Serwisu wykorzystywane są jednak pliki cookie i inne podobne funkcje. Informacje zawarte w plikach cookie pośrednio mogą identyfikować konkretnego użytkownika strony internetowej. Szczegółowe zasady dotyczące wykorzystania plików cookie opisane są w sekcji dotyczącej plików cookie (Punkt VIII Polityka plików "COOKIE").

 1. Transparent Data przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "RODO"), na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w oparciu o udzielone zgody;
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu wykonania umowy, w tym także do świadczenia usług Użytkownikom korzystającym ze strony internetowej;
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu związanym z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Transparent Data, którymi są promowanie usług Transparent Data, umożliwienia komunikacji, integrację treści, badanie ruchu na stronach internetowych Transparent Data, tworzenie pomiarów i statystyk, jak również w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

III. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych zależy od celu, w jakim dokonuje się tego przetwarzania. Transparent Data przetwarza dane osobowe dopóki, dopóty będą istniały przesłanki wskazane powyżej. W odniesieniu do świadczonych przez nas usług Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. przetwarzanie w celach statystycznych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów. W zakresie w jakim Twoje dane przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadnione interesy Transparent Data będą ona przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec Administratora mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.

IV. Dobrowolność podania danych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne do realizacji świadczonych przez Transparent Data usług.

V. Prawa Osób których dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą ma:

 • prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych
 • prawo żądania sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania wobec przetwarzania danych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes i udostępniania ich innym podmiotom
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi), możesz dodatkowo skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

VI. Odbiorcy danych osobowych

Dane mogą być przekazywane podmiotom z Grupy Kaczmarski (kaczmarskigroup.pl/grupa), podmiotom zapewniającym obsługę organizacyjną i IT, w tym teleinformatyczną, podmiotom świadczącym dla Transparent Data inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie stron internetowych, sądom, organom ścigania, bankom, podmiotom świadczącym usługi doradcze oraz pomoc prawną, oraz innym podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

VII. Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Transparent Data dysponuje systemem zabezpieczającym dane osobowe spełniającym wymogi wynikające z RODO.

VIII. Polityka plików COOKIE

Strony internetowe Transparent Data wykorzystują pliki cookie (ciasteczka). Są to niewielkie informacje które są zapisywane na urządzeniu końcowym (np. laptopie, telefonie) Użytkownika podczas przeglądania przez niego stron internetowych Transparent Data. Strony internetowe Transparent Data mogą korzystać także z innych narzędzi o podobnych do plików cookie funkcjach (np. piksele, sygnalizatory, tagi).

Rodzaje stosowanych przez Transparent Data plików cookie

Na stronach internetowych Transparent Data oraz dostawcy zewnętrzni wykorzystują:

 • niezbędne pliki cookie, które umożliwiają m.in. poprawne wyświetlenie i prawidłowe funkcjonowanie stron internetowych Transparent Data oraz zapewniają bezpieczeństwo korzystania ze Stron internetowych Transparent Data,
 • opcjonalne pliki cookie (Marketing, Pomiar, Inne), które umożliwiają m.in. personalizowanie reklam, udostępnianie treści dostosowanych do preferencji Użytkownika na stronach Transparent Data oraz na innych stronach, integrację treści, badanie ruchu na stronach internetowych Transparent Data, tworzenie pomiarów i statystyk, rozwój i ulepszenie usług Transparent Data oraz tworzenie nowych produktów i usług w oparciu o interakcje Użytkownika. Na stosownie opcjonalnych plików cookie Użytkownik może wyrazić zgodę.

Lista stosowanych plików cookie dostępna jest tutaj

Czas przechowywania plików cookie

Pliki cookie wykorzystywane na stronach Transparent Data dzielimy na:

 • stałe pliki cookie - przechowywane w urządzeniu końcowym do czasu, aż Użytkownik samodzielnie je usunie lub gdy minie czas określony w parametrach danego pliku cookie;
 • sesyjne (czasowe) pliki cookie - przechowywane w urządzeniu końcowym do czasu wyłączenia oprogramowania lub zakończenia sesji przeglądarki (do momentu jej zamknięcia).

Podmioty korzystające z plików cookie na stronach internetowych Transparent Data

W zależności od tego, kto korzysta z plików cookie możemy wyróżnić:

 • własne pliki cookie – są to pliki cookie które umieszcza i do których dostęp ma wyłącznie Transparent Data;
 • pliki cookie dostawców zewnętrznych (takich jak np. Google Ireland Ltd, Consentmanager AB, Hotjar LTD, Albacross Nordic AB, Mixpanel, Meta Platforms Ireland Limited).

Szczegółowe informacje dotyczące plików cookie stosowanych przez Transparent Data oraz dostawców zewnętrznych dostępne są także po kliknięciu widgetu "Ustawienia dotyczące ochrony danych".

Jak wyłączyć pliki cookie

Użytkownicy mogą zarządzać preferencjami związanymi z plikami cookie bezpośrednio w ustawieniach własnego urządzenia końcowego.

W zakresie wyrażonych zgód, Użytkownicy mają możliwość ich cofnięcia za pomocą widgetu "Ustawienia dotyczące ochrony danych".

Dodatkowo, za pośrednictwem przeglądarki internetowej, Użytkownicy mogą w szczególności zezwolić na wszystkie pliki cookie, wyłączyć instalowanie plików cookie, usunąć pliki cookie, lub zablokować pliki cookie.

Wyłączenie, usunięcie lub blokowanie plików cookie może negatywnie wpłynąć na jakość korzystania ze stron internetowych Transparent Data.

Jeżeli chcesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z poniżej zamieszczonych instrukcji:

IX. Informacje końcowe

Transparent Data zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce poprzez umieszczenie nowej Polityki na stronach internetowych Transparent Data z odpowiednim wyprzedzeniem.