Informacja o przetwarzaniu danych osobowychdla użytkowników serwisu internetowego [www.spolkicywilne.pl] ("Serwis")

 1. Kto odpowiada za przetwarzanie danych osobowych?

  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Transparent Data spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 27/5, 60-835 Poznań ("Spółka").

  Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Spółki w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych pisemnie na adres Spółki lub pod adresem e-mail: gdpr@transparentdata.pl.

 2. Skąd Spółka pozyskała Twoje dane osobowe?

  Spółka przetwarza dane osobowe, które zostały podane przez Ciebie, jak również dane pozyskane z plików cookies, zgodnie z zasadami wskazanymi w Polityce Prywatności (https://spolkicywilne.pl/polityka-prywatnosci).

 3. Do jakich celów i na jakiej podstawie prawnej Spółka przetwarza Twoje dane osobowe?

  Spółka przetwarza Twoje dane osobowe:

  1. w celu świadczenia usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w celu wykonania obowiązków Spółki, wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. dotyczących przechowywania dowodów księgowych, o których mowa w art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości;
  3. w celu kontaktowania się z Tobą w odpowiedzi na pytania lub zgłoszenia przesyłane przez Ciebie do Spółki za pośrednictwem Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. w celu obrony i dochodzenia roszczeń związanych z realizacją usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. w celach analitycznych, zmierzających do zapewnienia jak najlepszej jakości usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym z wykorzystaniem plików cookies;
  6. w celu zapewnienia rozliczalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  7. w celu przesyłania Ci informacji handlowych, w tym marketingowych, w odniesieniu do produktów własnych i usług oferowanych przez Spółkę, jeśli będzie to uzasadnione naszym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub jeśli wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Czy masz obowiązek podać swoje dane osobowe?

  Obowiązek podania przez Ciebie określonych kategorii danych osobowych może wynikać z przepisów prawa. W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, podanie danych jest niezbędne dla umożliwienia nam wykonania celów tam opisanych. Jeśli nie podasz nam tych informacji, może to stanowić utrudnienie lub uniemożliwienie wykonania tych celów i, w konsekwencji, świadczenie usług. W pozostałym zakresie, podanie danych jest dobrowolne.

 5. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

  Spółka może udostępnić Twoje dane:

  1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;
  2. podmiotom powiązanym ze Spółką w ramach Grupy Kaczmarski, przy realizacji obowiązków raportowych i sprawozdawczych;
  3. dostawcom i kontrahentom Spółki, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji usług, świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 6. Czy Spółka przekazuje dane osobowe do krajów poza UE/EOG?

  Dane osobowe są przetwarzane, w celach wskazanych powyżej na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 7. Jak długo Spółka przechowuje Twoje dane osobowe?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu, jak również przez okres niezbędny dla dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi ze świadczeniem tych usług. W pozostałym zakresie dane będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Spółkę uzasadnionego interesu administratora danych.

  W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody lub ustania celów, dla których została wyrażona.

 8. Jakie są Twoje prawa, jako osoby, której dane dotyczą?

  Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo:

  1. żądać dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 RODO);
  2. żądać sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO);
  3. żądać usunięcia Twoich danych osobowych (art. 17 RODO), w przypadku gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych (w zakresie objętym zgodą); zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  4. żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO), w przypadku gdy dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Spółce sprawdzić prawidłowość tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; dane nie są już potrzebne Spółce, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. przenoszenia danych (art. 20 RODO), w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
  6. sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych (art. 21 RODO), gdy są one przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją, lub też w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego.

  W zakresie, w jakim udzieliłeś/aś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Powyższe prawa możesz realizować kontaktując się ze Spółką za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w punkcie 1.

  Ponadto, masz prawo złożyć skargę dotyczącą przetwarzania przez Spółkę Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).

 9. Czy Spółka profiluje Twoje dane lub stosuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji w oparciu o dane osobowe?

  Profilowanie danych osobowych rozumiane jest jako zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników dotyczących, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Twojej pracy, Twojej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

  Informujemy, iż Twoje dane mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Profilowanie odbywa się z wykorzystaniem takich narzędzi jak: pliki cookies (informacja o zasadach: https://spolkicywilne.pl/polityka-prywatnosci).

  Spółka nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o Twoje dane osobowe w sposób, który mógłby wpływać na Twoją sytuację prawną.